EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
معرفی معاونت
تاریخ به روزرسانی: 1395/04/08
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

نام:                            رضا

نام خانوادگی:             دستجردی
مدرک تحصیلی:           دکترای روانشناسی تربیتی
 پست الکترونیک: 
 
 dastjerdi.psych@yahoo.com

تلفن داخلی:                5419

مستقیم:                     4430142-0561

مسئول دفتر معاونت


مقالات

همایش ها

مشاوره و راهنمائی پایان نامه ها

کارگاه های آموزشی

عضویت در کمیته ها و شورا ها

مسئولیت های اجرائی

فعالیت های آموزشی

 

مقالات

1- دستجردی رضا، خزاعی کلثوم. بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال 82-81 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دوره 8 ، شماره 1، 81-1380، 15-9.

2- قادری رضا،دستجردی رضا،سروش زهرا، موهبتی مرضیه .بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان پزشکی بیرجند نسبت به رشته پزشکی در سال 81. مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،شماره 10 1382.

3- دستجردی رضا ، فوادالدینی محسن،وجدان سید مرتضی،مهدی زاده ایرج، رحیمی فاطمه.عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .فصلنامه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.دوره 8،شماره 19،بهار 84، 44-37.

4- اکبری فیض اله ، امیرآبادی زاده حسن ، پور رضا ابوالقاسم،واقعی یداله،دستجردی رضا . تنش های روانی اجتماعی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر بیرجند در سال 1383.جلد 12 ، شماره 3،1384، 15-9.

5- شکری امید ، شهرآرای مهناز ،دانشور پور زهره ، دستجردی رضا . تفاوتهای فردی در سبک های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش تعهد هویت و بهزیستی روانشناختی پژوهش در سلامت روانشناختی بهار 1386 - شماره 1 .29-16.

6- شکری امید،تاجیک اسماعیلی عزیزالله،غنایی زیبا،دانشور پور زهره، دستجردی رضا.تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی: نقش تعهد هویت. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال 9، شماره 2،1386،46-33.

7- میری محمدرضا، دستجردی رضا، پژمان‌خواه شیدا. بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نیم سال دوم تحصیلی 81-1380. مراقبت های نوین (فصلنامه علمی-پژ‍وهشی دانشکده پرستاری -مامایی بیرجند). 1386; 4 (1) :65-70

8- شکری امید، کدیور پروین ، فرزاد ولی الله ،دانشور پور زهره، دستجردی رضا، پاییزی مریم . بررسی ساختار عاملی نسخه های فارسی سه ، نه و 14 سوالی مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال چهار دهم ، شماره 2، تابستان 1387 ، 152-161.

9- شکری امید ، دستجردی رضا ، دانشور پور زهره ، غنایی زیبا ، زین آبادی حسن رضا ، گراوند فریبرز. تفاوتهای جنسیتی در مقیاسهای بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی 85-1384، جلد 15, شماره 3 ، پاییز 1387،61-54.

10- غلامرضایی زهره، پورشافعی هادی‌، دستجردی رضا. مقایسه بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی . مراقبت های نوین (فصلنامه علمی-پژ‍وهشی دانشکده پرستاری -مامایی بیرجند). 1388; 6 (1) :42-47

11- دستجردی رضا ، فرزاد ولی الله ، کدیور پروین . نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‏بینی بهزیستی روانشناختی جلد 18, شماره 2 ، تابستان 1390،

12- خراشادیزاده سمیه ، شهابی زاده فاطمه، دستجردی رضا . بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی به خدا و سبک های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان شهر بیرجند .روانشناسی و دین زمستان 1390 - شماره16 ، .60-43.

13- بهدانی سوسن ، دستجردی رضا ، شریف زاده غلامرضا . رابطه توکل به خدا و خود کار آمدی با سلامت روان در بیماران دیابت یتیپ 2 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 19 ، شماره 3، پائیز 1391.311-302.

14- اشراقی صدیقه، خامسان احمد ، دستجردی رضا ، وجدان سید مرتضی ، کاظمی طوبی . ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی،یک مطالعه موردی –شاهدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 19، شماره 6 ، 1391. 49-42.

15- شهریاری ظریفه، میری محمد رضا ، شریف زاده غلامرضا، دستجردی رضا ، ولوی مریم. تاثیر برنامه آموزش آرام سازی بر تنش ، اضطراب و افسردگی مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. مراقبت های نوین. مجله علمی – پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دوره 9 شماره 4، 1391،284-279.

16- حجتی نیا فاطمه ، پور شافعی هادی ، دستجردی رضا . بررسی رابطه بین سبک های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند. مجله تعلیم و تربیت استثنایی.سال سیزدهم،1392،شماره6،د.ره 119 .20-6.

17- شهریاری شیرین، دستجردی رضا،حجت زاده نسرین،کیخایی راضیه، رمضانی عباسعلی. نقش و کارکرد خانواده در گرایش دانشجویان به اعتیاد و سوء مصرف مواد.فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل،سال پنجم، شماره 5،1392.ص 67-59.

17- فقهی حمیده، سعادتجو سید علیرضا، دستجردی رضا. بررسی سازگاری روانی اجتماعی بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان بیرجند در سال 1392.مجله مراقبت های نوین.فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1392، 10(4).256-249.

18- کاظمی بهروز، دستجردی رضا. همه‌گیری‌شناسی اختلالات روان در مناطق روستایی شهر بیرجند. مجله مراقبت های نوین.فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1393، 11(1).43-37.

19- معصومه پیشگر، محسن ندیمی، رضا دستجردی، فاطمه شهابی زاده. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه گروهی بر بهبود افسردگی بیماران مبتلا به سرطان دوره 11, شماره 2 - ( 6-1393). 

20- فرناز ابهر زنجانی؛ وحیده خواجه میرزا؛ محبوبه سیدی؛ فاطمه شهابی زاده؛ رضا دستجردی؛ عبدالمجید بحرینیان. بررسی باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی در زوجین بارور و نابارور. دوره 17، شماره 2، بهمن و اسفند 1393، صفحه 81-86.

21- مهشید چوبداری، رضا دستجردی، غلامرضا شریف زاده، تأثیر آموزش خودمراقبتی، بر میزان امید بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری. دوره 22, شماره 1 - ( 2-1394 ).

22- ندیمی محسن,پیشگر معصومه,شهابی زاده فاطمه,دستجردی رضا. مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و رفتاردرمانی دیالکتیکی به صورت گروهی در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مرداد 1393 , دوره 25 , شماره 4 ; صفحه 327 تا صفحه 337.

23-  باغبان باغستان الهام ،جنتی علی ، قدوسی نژاد جواد، قلی پور کمال ، شریف زاده ، بررسی بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در مشاوران مدارس استان خراسان جنوبی. تصویر سلامت. دوره 5 شماره 4 سال 1393 صفحه14تا20.

24- اصغر زاده یزدی فریده، آیتی محسن ، زنگویی اسداله، دستجردی رضا.جدول تحلیل محتوای کتاب اخلاق پزشکی بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1394. 15 (43).

25- حسنی مهدی ، دستجردی رضا، پاکدامن مجید.تاثیر یادگیری مغز محور(B.B.L) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. پژوهش در برنامه ریزی درسی.سال دوازدهم ، دوره دوم،شماره 20(پیاپی47) زمستان 1394، صفحات 61-73.

 

26- Ghaderi Reza, Dastjerdi Reza .Teachers' And Students' View Points About The Characteristics Of Effective Teaching, Birjand University Of Medical Sciences And Health Services. 2005,vol.7,NO2.95-102.

27- Farshidfar Zahra, Dastjerdi Reza, Shahabizadeh Fateme. Acceptance of cosmetic surgery: Body image, self- esteem and conformity . Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 238 – 242.

28- Ebrahimi Koohbanani Shahin, Dastjerdi Reza, Vahidi Taghi,Ghani Far Mohammad-Hassan. The relationship between Spiritual Intelligence and Emotional Intelligence with Life Satisfaction among Birjand gifted female high school students . Procedia - Social and Behavioral Sciences 84 ( 2013 ) 314 – 320.

29- Somaieh Sarabandi, Reza Dastjerdi, Nasrin Hojatzadeh.(2013). The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Performance of Third Guidance School Students. International Journal of Science and Engineering Investigations. vol. 2, issue 20, 62-65.

30- Ahmadi Seyyed Ali, Shahabizade Fateme, Dastjerdi Reza.(2013). Study Mindfulness-Based Interventions Effectiveness on Depression for Cancer Patients. . International Journal of Science and Engineering Investigations. vol. 2, issue 22, 78-81.

31- Investigation the Predictive Role of Resilience and Psychological Hardiness in Marital Conflicts Of Nurses Working in Educational Hospitals in Birjand(2015).Modern Care Journal Volum 12,Issue 3.129-133.

32- Norozi E,Miri MR,Soltani R,Eslami AA , Harivandi A R, Dastjerdi R .Drug Avoidance Self Efficacy Scale (DASES): A cultural adaptation and validation study , Journal of Substance Use. . 21 January 2016, Pages 1-6.

33- Norozi E,Miri MR,Soltani R,Eslami AA , Harivandi A R, Dastjerdi R. Predictors of motivation for substance abuse treatment in a sample of Iranian addicts Journal of Substance Use.7 April 2016, Pages 1-6

 

همایش ها

 1- دستجردی رضا . مبانی فلسفی و روانشناختی پیشگیری از اعتیاد در مدارس ، همایش پیشگیری از اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.1376

2- قادری رضا ، دستجردی رضا ، سروش زهرا ، موهبتی مرضیه .بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان پزشکی بیرجند نسبت به رشته پزشکی در سال 81. اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی ، ششمین همایش کشوری آموزش پزشکی، تهران 11-9 آذر ماه 1382.

3- دستجردی رضا ، خزاعی کلثوم ، سعادتجو سید علیرضا . مبانی روانشناختی تعارض با والدین از دیدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر بیرجند.نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی ؛ پژوهشکده خانواده. 30-28 اردیبهشت ماه 1383.

4- میری محمد رضا ، نکوهی محمد، دستجردی رضا . بررسی رابطه بین اضطراب و خود کار امدی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.هشتمین همایش کشوری اموزش پزشکی. کرمان 15 تا 17 اسفند 1385.

5- شکری امید، شهرآرای مهرناز، دانشورپور زهره، دستجردی رضا. سبک‌های هویت، تعهد هویت و بهزیستی روان‌شناختی: مدل‌یابی روابط. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. شیراز اول و دوم خردادماه 1387.

6- قادری رضا ، دستجردی رضا . بررسی دیدگاه کارورزان و کارآموزان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیرامون درس تغذیه.کنگره بین المللی آموزش پزشکی کیش. 17 تا 19 آبان ماه 1387 .

7- سلمانی زاده غلامرضا، صادقی مود سهیلا ، رقیبی مهوش ، دستجردی رضا . مقایسه شادکامی در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی.اولین همایش شادکامی.11 اسفند ماه 1388 زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان.

8- خراشادی زاده سمیه ، شهابی زاده فاطمه ، دستجردی رضا .بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی و عملکرد خانواده بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بیرجند.دومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها . دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 11 لغایت 12 آبان 1390.

9- دستجردی رضا ، کریم زاده سمیه ،حزاعی محمد مهدی. رابطه هوش هوش هیجانی با مشکلات بین فردی در زنان مطلقه شهر بیرجند. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .همایش پژوهش درتوسعه سلامت.16 لغایت 18 اسفند 1390.ص85.

10- خزاعی کلثوم،دستجردی رضا.بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 89-1388 دانشگه علوم پزشکی بیرجند. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .همایش پژوهش درتوسعه سلامت.16 لغایت 18 اسفند 1390.ص68.

11- هوشیار هاشم، محمدی یحیی، دستجردی رضا، یعقوب پور شیر علی.بررسی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .همایش پژوهش درتوسعه سلامت.16 لغایت 18 اسفند 1390.ص78.

12- دستجردی رضا ، عطائی نغمه ، فرشید فر زهرا . بررسی نگرش و رفتارهای جنسی در دانشجویان.پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی.6-5 ابان 1390، تهران بیمارستان امام خمینی(ره).ص 94.

13- تاملی بر وضعیت اسکان و شیوع انحرافات جنسی در دانشجویان. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی.6-5 ابان 1390، تهران بیمارستان امام خمینی(ره).

14- بعقوبی کریموی رضا ، اسماعیلی علی اکبر، دستجردی رضا . بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر بر میزان ولع مصرف، کنترل و تقویت منفی معتادان در حال ترک.پنجمین کنگره سراسرس اعتیاد با محوریت پیشگیری و درمان .دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.9 الی 11 اسفند 1390.

15- عطاریان مهدی ، جوادی نیا علیرضا ، دستجردی رضا . بررسی ارتباط هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 90-89.خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی.ساری 11 لغایت 14 اردیبهشت 1391.ص،693.

16- گرجستانی شیرین ، عطاریان مهدی ، جوادی نیا علیرضا ، دستجردی رضا .تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. خلاصه مقالات سیزدهمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی.ساری 11 لغایت 14 اردیبهشت 1391.ص،692.

17- عطائی نغمه ، دستجردی رضا ، شهابی زاده فاطمه.بهزیستی ذهنی،هرزه نگری تلفن همراه، تمایلات و انحرافات جنسی.ششمین همایش سراسرس بهداشت روانی دانشجویان . دانشگاه گیلان 27 و 28 اردیبهشت 1391.

18- دستجردی رضا ، صفری حجت ، رمضانی محمد . رابطه شخصیت و وندالیسم در بین دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی.نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج . 3 و 4 خردادماه 1391.

19- فرشید فر زهرا، دستجردی رضا،شهابی زاده فاطمه.پیش بینی کننده های جراحی زیبائی:نقش شخصیت، همرنگی با جماعت ، و عزت نفس.اولین همایش پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.خردادماه 1391.

20- خسروانی الهه ،محمودی راد غلامحسین،دستجردی رضا.بررسی ارتباط سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی بیماران عروق کرونری قلب.چهارمین کنگره بین المللی روان تنی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).26 مهر 1391.

21- صالحی گیو سمیه، دستجردی رضا ، شهابی زاده فاطمه.هوش معنوی مادران کودکان عقب مانده ذهنی،الگوی استرس ادراک شده.دومین همایش ملی دانشجوئی روانشناسی مشاوره و دین،آذر 1391. 435-432.

22- صالحی گیو سمیه، دستجردی رضا ، شهابی زاده فاطمه . الگوی استرس ادراک شده در ارتباط با هوش معنوی و هیجانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی. دومین همایش ملی دانشجوئی روانشناسی مشاوره و دین ، آذر 1391. 431-427.

23- بهدانی سوسن ، دستجردی رضا ، شریف زاده غلامرضا . بررسی رابطه خود کار آمدی با سلامت روان در بیماران دیابتی نوع دو. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1 الی 3 اسفند ماه 1391. تهران .ایران.

24- ابهر زنجانی فرناز،دستجردی رضا ، غنی فر محمد حسن. الگوی دلزدگی زناشوئی زنان متقاضی طلاق در ارتباط با هوش معنوی. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1 الی 3 اسفند ماه 1391. تهران .ایران.

25- ابهر زنجانی فرناز،دستجردی رضا ، غنی فر محمد حسن . رابطه هوش معنوی و دلزدگی زناشوئی در زنان متقاضی طلاق. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1 الی 3 اسفند ماه 1391. تهران .ایران.

25- غلامزاده عبدالحسین ، دستجردی رضا ، شهابی زاده فاطمه .حمایت اجتماعی و بهزیستی مدرسه،مدل رضایت از زندگی دانش آموزان. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 1 الی 3 اسفند ماه 1391. تهران .ایران.

26- شهریاری شیرین،دستجردی رضا ،کیخایی راضیه ،شهابی زاده فاطمه . بررسی تاثیر محیط های دانشگاهی در گرایش و مصرف دخانیات،مواد و داروهای غیر مجاز در دانشجویان علوم پزشکی زابل سال 1391. خلاصه مقالات هفتمین کنگره دانش اعتیاد .22-20 شهریور 1392، تهران ،مرکز همایش های بین المللی رازی .

27- شهریاری شیرین،دستجردی رضا ،کیخایی راضیه ،شهابی زاده فاطمه . بررسی تاثیر محیط های دانشگاهی در گرایش به اعتیاد با توجه به کارکرد خانواده در دانشجویان علوم پزشکی زابل سال 1391. خلاصه مقالات هفتمین کنگره دانش اعتیاد .22-20 شهریور 1392، تهران ،مرکز همایش های بین المللی رازی .

28- شجاعی فاطمه،خورشید زاده محسن،دستجردی رضا.بررسی رابطه تاب آوری با ابعاد تعارضات زناشویی در پرستاران شهر بیرجند.سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالم.29 و 30 بهمن و اول اسفند ماه 1392.

29- کدخدایی جواد ، پورشافعی هادی ، دستجردی رضا . فراخوان دوازدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.14-15 اسفند ماه 1392 - بیرجند - دانشگاه بیرجند.

30- قلاسی عادله،دستجردی رضا،پورشافعی هادی،سرمد محمد رضا.رابطه نگرش مذهبی و معنویت با سلامت روان در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 92-91. سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالم.29 و 30 بهمن و اول اسفند ماه 1392

31- نخعی نجمه ، دستجردی رضا ، غنی فر محمد حسن .رابطه بین باورهای دینی با بهزیستی روانشناختی کارکنان آب منطقه ای خراسان جنوبی. سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالم.29 و 30 بهمن و اول اسفند ماه 1392.

32- کدخدائی معصومه ، محمدی راضیه، دستجردی رضا، بهشتی پور جواد. اثربخشی اجتماع درمانمدار بر ارتقاء مهارت خودمراقبتی و سطح امیدواری. اولین همایش خانواده و آسیب های اجتماعی استان خراسان جنوبی . سالن اجلاس دانشگاه پیام نور. 10 خرداد 1393.

33- پیرنیا حمید ،دستجردی رضا،پاکدامن مجید،شفیعی نرگس.امکان سنجی عملیاتی اجرای ارزشیابی کیفی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در پایه های چهارم و پنجم دبستان های شهرستان قاین. اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 20 آبان 1393.

34- پرتوی فر سمیه، دستجردی رضا، پاکدامن مجید.رابطه توانایی فراشناخت، کمالگرایی و اهداف پیشرفت تبحری با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی23آذر 1393.

35- چوبداری مهدیه، دستجردی رضا ، شریف زاده غلامرضا.تاثیر آموزش خود مراقبتی بر امید به زندگی بیماران سندرم حاد کرونری.کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری. 26 آذر ماه 1393. تهران سالن همایش های صدا و سیما.

36- پرتوی فر سمیه، دستجردی رضا، پاکدامن مجید .رابطه توانایی فراشناخت و کمالگرایی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی . کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی. -11اسفند 1393

37- راستگو ملیحه ، میری محمد رضا ،دستجردی رضا. مقایسه اضطراب، رضایت زناشویی و زایمان زودرس در مادران معتاد وغیر معتاد. چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت- مراقبت های نوین. بیرجند، 29 الی 31 اردیبهشت 1394.

38- بعقوبی کریموی رضا ، اسماعیلی علی اکبر، دستجردی رضا .بررسی اثربخشی گروهدرمانی شناختی_ رفتاری بر بهزیستی روان-شناختی معتادان در حال ترک. چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت- مراقبت های نوین. بیرجند، 29 الی 31 اردیبهشت 1394.

39- شهریاری راحله ، دستجردی رضا ، شریف زاده غلامرضا، چوبداری مهشید، اسکندری میترا، راغبی سوری .مقایسه ویژگیهای شخصیتی، دلزدگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار بیرجند. چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت- مراقبت های نوین. بیرجند، 29 الی 31 اردیبهشت 1394.

40- بهشتی پور جواد ،کدخدائی معصومه ، ، دستجردی رضا، اسماعیلی علی اکبر.اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر ارتقاء سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه.اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران.تهران ، 14 . 15 شهریور 1394.

41- بهشتی پور جواد ،کدخدائی معصومه ، دستجردی رضا، اسماعیلی علی اکبر.اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر نشانه های جسمانی و کارکرد اجتماعی، افزایش خود پنداره و احساس کنترل درونی در دانش آموزان مقطع متوسطه. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران.تهران ، 14 . 15 شهریور 1394.

 

 

  مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها

راهنمائی و مشاوره بیش از 60 پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و رشته پزشکی.

 

کارگاه های آموزشی

1- کارگاه آموزشی شیوه های فرزند پروری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی.

2- کارگاه خودکشی ، علل و عوامل موثر و شیوه های پیشگیری ویزه پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشتی.

3- آشنائی با روانشناسی ویژه قضات دادگاه های عمومی و انقلاب استان.

4- پیشگیری از اعتیاد ویژه مدیران و مسولان آموزش و پرورش استان.

5- آسیب شناسی جنسی دانش آموزان ویژه مشاوران استان.

6- شیوه ها و فنون تدریس و فلسفه تعلیم و تربیت ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

7- کارگاه آموزشی اخلاق کار ویژه نیروهای بدو استخدام و نیروهای درمانی بیمارستان امام رضا علیه السلام.

8- شیوه های اصلاح و تغییر رفتار کارکنان هسته های گزینش شمال شرق کشور.

9- کارگاه آموزشی روانشناسی و بهداشت روانی ویژه جانبازان و آزادگان استان.

10 کارگاه آموزشی مهارت های برقراری ارتباط ویژه رابطان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمة ا... علیه در استان.

11- اخلاق اداری ویزه کارکنان بدو ورود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

12 – شیوه های برقراری ارتباط موثر با دانشجویان ویژه کارکنان حوزه های آموزشی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

13- روانشناسی خانواده کارکنان ادارات استان. محل برگزاری مرکز آموزش استانداری خراسان جنوبی.

14- شخصیت، کار و زندگی . ویژه کارکنان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی.

15-روانشناسی خانواده کارکنان ادارات استان. محل برگزاری مرکز آموزش استانداری خراسان جنوبی خرداد 94.

 

 عضویت در کمیته ها و شوراها 

1- عضو کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی.

2- عضو شورای پژوهشی صدا و سیمای خراسان جنوبی.

3- عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان.

4- عضو شورای فرهنگ عمومی استان.

5- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

6- عضو کمیته انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاه .

7- عضو کمیته بررسی صلاحیت های عمومی اعضاءهیات علمی دانشگاه.

8- عضو کمیته آزمون های استخدامی دانشگاه.

مسئولیت های اجرایی

1- مدیر امور فرهنگی دانشگاه از سال 1375 تا 1381.

2- مسئول مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه از سال 1374 تا 1381.

3- معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از سال 1381 تا 1384.

4- مدیر هسته گزینش دانشگاه از سال 1383 تا کنون.

5- معاون دانشجوئی فرهنگی از سال 1390 تا کنون .

 

فعالیت های آموزشی

1- تدریس دروس روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال 1374.

2- تدریس در دانشگاه بیرجند و همکاری با دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

3- تدریس در دانشگاه پیام نور بیرجند.

4- تدریس دروس دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

5 - تدریس دروس روانشناسی و مشاوره حوزه علمیه سفیران( معصومیه) بیرجند .

 

تعداد بازدید: 1277
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي- بيرجند- خيابان آيت الله غفاري- دانشگاه علوم پزشكي و خدات بهداشتي درماني بيرجند-معاونت فرهنگي دانشجويي
تلفن: 32422591 و 32424303   دورنگار: 32381114   كدپستي: 9717853577 ايميل: student[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal